سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه واعظ جوادی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

اندام زایا در راسته اکوئی ستالها بهصورت مخروط است. اسپوروفیلها به شکل حلقه های زایایی تجمع یافته اند که ممکن است دارای یک محور قائم میانی بوده و یا فاقد آن باشند (Boureau, 1964, p. 149) بر اساس تعاریف فوق، یک جنس جدید از راسته اکوئی ستالها به نام Genus Persicostrobus از سازند شمشک کوه ازون، البرز شرقی معرفی می شود. این جنش با گونه تیپ Persicostrobus ghavidelii n.sp معرفی می شود تاکنون مخروطی با این فرم و اندازه از این راسته معرفی نشده است. این جنس از چینه هایی با سن رتین گزارش میشود. گونه های Equisetites Dictyophyllum exile , arenaceus ، Nilssonia polymorpha و Podozamites latissimus (Vaez Javadi et al., 2002) گونه مذکور را همراهی می کند.