سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
سجاد صاری خان – بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران- ایران
لاله پارسا یگانه – بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران- ایران
رضا آذربایجانی – بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران- ایران
سید حسین موسوی – بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران- ایران

چکیده:
دستیابی بهDNAبا کیفیت و کمیت مناسب یک پیشنیاز ضروری در اکثر آزمایشهای زیستشناسی مولکولی گیاهان میباشدکه نیازمند بهرهگیری از واکنش زنجیرهای پلیمراز و یا آنزیمهای برشی هستند. تاکنون روشها و کیتهای متعددی برای استخراج DNAاز گیاهان معرفی شدهاند. با این وجود، هنوز استخراجDNAبا کیفیت و کمیت مناسب از گیاهان دارای پلیساکاریدها، پلیفنولها وسایر متابولیتهای ثانویه در اکثر آزمایشگاهها مشکلساز میباشد. بدلیل تنوع متابولیتهای ثانویه گیاهان و تفاوتهای بافتی آنها، معمولا استفاده از یک یا چند روش محدود برای تمامی گیاهان جوابگو نخواهد بود. همچنین، یک مشکل عمده در روشهای استخراج معرفی شده وجود مرحله ترسیبDNA با الکل و نمک میباشد که در گیاهان دارای متابولیتهای ثانویه بالا بدلیل عدم حذف کامل این متابولیتها در مراحل قبل از ترسیب، مقداری از این آلودگیها و نیز رنگیزههای موجود در بافر همراه کلافDNA رسوب خواهد کردو باعث اختلال در واکنشهای پایین دستی خواهد گردید. اکثر کیتهای تجاری موجود در بازار نیز بدلیل محدودیت در حجم مواد اولیه استفاده شده و نیز نوع بافر لیز آنها از کارآیی لازم در استخراجDNA از اینگونه گیاهان برخوردار نیستند. مقاله حاضر به معرفی روش تلفیقی میپردازد که مراحل اولیه استخراجDNA در این روش از مزایای روشهای دستی بهره برده و بدون محدودیت در میزان مواداولیه حتی قابلیت اعمال حلالهای آلی مانند فنول و کلروفورم را نیز دارد. سپس سوپرناتانت مرحله اول با استفاده از بافر مخصوص ازستونهای سیلیکا عبور داده شده و پس از شستشوDNA تقریبا خالص از ستون جدا میشود