سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
اسماعیل فاضلی – دانشجوی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی، دانشگاه تبریز
ناهید گرایلی – دانشجوی دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
بهمنظور انجام هر روش ژنومیکسی و اصلاحی نیاز به استخراج DNAوجود دارد. بهعبارت دیگر استخراجDNAژنومی از مراحل اولیه ومهم استفاده از روشهای بیولوژی ملکولی و اصلاح گیاهان میباشد. دستورالعمل زیادی در مقالههای مختلف بهمنظور استخراجDNAشرح داده شدهاند. این پروتکلها از نظر زمانبری، مهارت کاربر، امکانات مورد نیاز و نتیجه حاصله متفاوت هستند. با وجود تعدد این روشها هنوز هم بدست آوردن مقادیر مطلوبDNAژنومی از گیاه با کمیت و کیفیت مورد نظر بسیار مشکل میباشد. در این تحقیق باهدف انتخاب روش مناسب استخراجDNAاز بافتهای گیاهی کلزا و چای، سه دستورالعمل استخراج شاملDarvasiو همکاران۱۹۹۳وSomersو همکاران ( ۱۹۹۷ ) و یک روش پیشنهادی، مقایسه و روش کاراتر ارائه گشت. پارامترهایی که در انتخاب مدنظر قرار گرفتند شامل دو گروه پارامتر اصلی و جانبی میباشد. پارامترهای اصلی شامل کمیت و کیفیت DNAاستخراجیreal time PCR وپارامترهای جانبی شامل مدت زمان انجام، هزینهها، خطرات مواد مصرفی و حساسیت هر دستورالعمل بوده است. نتایج حاصل نشان دادکه روش پیشنهاد داده شده توسط نگارندگان این مقاله در مدت زمان کوتاهی، کمتر از یک ساعت، کمیت و کیفیت قابل قبولی از DNA استخراج شد. دراین دستورالعمل فقط از ترکیبات کم هزینهایی نظیرKCl ،NaClو… استفاده شد. نتایج این تحقیق بهعنوان اختراع در درسازمان ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده است