سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رمضانعلی مهدوی نژاد – استادیار گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی -دانشگاه تهران
امین شاهوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی -دانشگاه تهران

چکیده:

کار ی بِدهاِی سمانته مو ادِی با استحکام بالا بوده که در گستره وسِیع تغِیِیرات دما مقاوم در برابر فرساِیش مِی باشند .. از انجا که خواص فوق موجب شده است تا روشهاِی سنتِی در ماشِینکارِی اِین مواد با نارساِیِی مواجه گردند لذا ِیافتنروشهاِی نوِین جهت ماشِینکارِی اِین مواد بسِیار سودمند مِی باشد .
در کار حاضر از اسپارک بدون دِی ا لکترِیک به عنوان شکل خاصِی از سِیستم اسپارک جهت ماشِینکارِی اِین مواد استفاده شده است .. در اِین مقاله مقاِیسه اِ ی ما ی بِن براده برد ارِی به روش هاِی " فرز اسپارک بدون دِی ا لکترِیک " و " فرزاسپارک با دِی ا لکترِیک نفت " و " اسپارک حفره ساز دردِی ا لکترِیک نفت " صورت گرفته است . نتاِیج نشان مِی دهد که با در نظر گرفتن هزِینه و زمان ماشِینکارِی روش فرز اسپارک بدون دِی ا لکترِیک به صورت سه محوره بر روِی کار ی بِد سمانته بسِیار سودمند تر از ساِیر روشها مِیباشد