سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید محرمی – استادیار بخش عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسن مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

تاکنون تحقیقات متعددی در زمینهی عملکرد سازه ای در مقابل نیروی زلزله و تعیین میزان خسارت در آن صورت گرفته است و در این زمینه شاخص های مختلفی براساس معیارهای مختلف مانند تغییرمکان، سختی و یا استهلاک انرژی ارائه شده است. از شاخص های ارائه شده م یتوان از شاخ صهای خسارت شکل پذیری، انرژی، پارک و بنان نام برد. با توجه به این شاخ صها، میزان خسارت پذیری یک سازه به هنگام مواجهه با یک زلزله تعیین میگردد. در این مقاله یک معیار ساده براساس کاهش سختی، برای ارزیابی و تعیین خسارت لرز های سازه های فولادی خمشی معرفی شده است به نحوی که به سادگی بتواند سایر معیارهای معرفی شده در ادبیات علمی را که نیازمند انرژی محاسباتی زیادی است پوشش دهد. این معیار که شاخص خسارت سکانت نامیده شده است به صورت نسبت سکانت سختی سازه ی خسارت دیده به سختی اولی هی ساز هی سالم محاسبه م یشود. بدین منظور تغییرمکان تجربه شده توسط سازه در طول تاریخچه ی زمانی آنالیز لرزه ای و سکانت سختی معادل آن در منحنی پوش اور برای محاسبه ی این شاخص خسارت استفاده م یشود. نتایج مقایسه ی این شاخص با شاخص های دیگر نشان م یدهد که شاخص خسارت سکانت با توجه به ساد هتر بودن نحوه ی محاسبه ی آن، پی شبینی صریح تری از خسارت بدست م یآورد و م یتوان از آن برای توضیح درمورد میزان کاهش سختی در سطوح عملکرد ساز ههایی که تحت آنالیز پو شاور قرار م یگیرند استفاده نمود.