سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس شفایی – استادیار گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بیژن هاشمی ملایری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ای
غلامرضا رئیس علی – استادیار گروه فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پروانه شکرانی – استادیار گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

در چند دهه اخیر، روش مونت کارلو در ترابرد پرتوها را بصورت یکی از روشهای تحقیقاتی روز آمد در زمینه شبیهسازی ماشین های و شتابدهنده های خطی پزشکی در آ مده است . علی رغم تمام مزایای آن به دلیل زمان بر بودناجرای برنامه های شبیه سازی ، هنوز این تکنیک در دوزیمتری کلنیک ی کاربرد پیدا نکرده است . در این مطالعه دو مدل متفاوت با بهره گیری از کد مونت کارلوی MCNP4C برای شبیه سازی پرتوی شتابدهنده خطی بکار برده شد. در مدل اول بیناب تابش ترمزی حاصل از بمباران هدف شتابدهنده مح اسبه گردید. در مدل دوم چشمه فوتونی با استفاده از مدل اول بازسازی و در تمام برنامه های شبیه سازی موضوع مورد مطا لعه بکار گرفته شد. در این بررسی روشی توسعه داده شد که ب ا بکار گیری آن کاهش قابل ملاحظ های در مدت زمان اجرای برنامه های شبیه سازی بدست آمد.