سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا علیزاده عطار – دانشگاه صنعت نفت
قاضی الکریم – دانشگاه کالگری ، کانادا

چکیده:

در مقاله حاضر یک مدل نیمه تجربی به منظور پیش بینی ایجاد پدیده کوبش و پارامترهای مشخصه عملکرد یک موتور اشتعال جرقه ای گاز طبیعی سوز مانند راندمان و توان ارائه شده است. در این مدل فضای داخل سیلندر به دو ناحیه مخلوط سوخته و نسوخته تقسیم و از حجم جبهه شعله صرف نظر می گردد. زمان لازم جهت احتراق (Combustion Duration) و نرخ احتراق مخلوط داخل سیلندر بر اساس اطلاعات تجربی به مدل تغذیه و فعالیت خود اشتعالی مخلوط نسوخته بوسیله یک مدل سینتیک شیمیائی (Chemical Kinetic Scheme) بررسی می شود. پارامتر مشخصه کوبش (K) بر اساس مقایسه میزان کل انرژی آزاد شده به علت خود اشتعالی مخلوط نسوخته در واحد حجم لحظه ای سیلندر وکل انرژی سوخت موجود در سیلندر بیان می گردد. در این مقالهنشان داده شده است که مقدار K در صورت ایجاد پدیده کوبش از یک حد بحرانی که بر اساس نتایج تجربی تعیین می گردد زیادتر شده و در غیر این صورت مقدار ناچیزی دارد.