سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی وحیدیان کامیاد – استاد گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد چاجی – دانشجوی ارشد ریاضی

چکیده:

قرآنکریم کتاب هدایتگر همه انسانها است و یک برنامه کاربردی کامل برای زندگی بشر در دنیا و آخرت میباشد. آیات این کتاب شریف سرشار از موعظه، پند، حکمت، بشارت و انذار و … است. از اعجازهای قرآن اینست که برای همه زمانها و همه اقشار انسانی آمده است ومرور زمان نه تنها باعث کهنگی دستورات آن نمیشود بلکه پیشرفتهای بشری مفاهیم کشف نشده کلمات و آیات آن را آشکارتر میکند. از همینرو تفاسیر جدید نیز بر آن نوشته میشود. در تفاسیر، بعضی از آیات نیازمند استنتاج های منطقی میباشند. بنابراین باید منطق صحیح مورد شناسایی قرار بگیرد و استدلال و استنتاج براساس آن منطق صحیح صورت بگیرد تا خدای ناکرده دچار خطای منطقی در برداشت از مفاهیم قرآنکریم نشویم. وجود یک قاعده صحیح برای برداشت منطقی از آیات قرآن کریم میتواند به تفسیر دقیقتر و کاربردیتر آن کمک کند. هرچندکه مفاهیم عمیق آیات قرآن بعضاً در قالب منطقهای ساخته بشری نمیگنجد. لیکن میتوان با شناسایی منطق قرآنکریم به فهم عمیقتری از معانی آن دست یافت. ما در این مقاله سعی کردهایم ضمن شناسایی بخشی از منطق قرآن کریم، با نگاهی منطقی به برخی آیات قرآن، به برداشتی صحیحتر و کاربردیتر از آیات دست یابیم