سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول خطیبی – اعضائ هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
اکبر فخیره – اعضائ هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
علیرضا شهریاری – اعضائ هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
محمدرضا دهمرده قلعه نو – اعضائ هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

چکیده:

جمع آوری وشناسایی گیاهان دارویی استان زنجان ازسال ۱۳۷۹ به مدت چهارسال درچهار بخش این استان اجراشده است . هدف اصلی آن جمع آوری وشناسایی کلیه گیاهان دارویی موجود دراستان بررسی مواد موثره موجوددرگیاهان دارویی می باشد.برای انجام این تحقیق هم از نمونه برداری های صحرایی وهم ازمطالعات کتابخانه ای وهرباریومی استفاده شده است.پس بررسی نتایج مشخص گردیدکه دراستان زنجان ۲۲۰ گونه گیاه دارویی متعلق به ۶۸ تیره گیاهی شناخته شده وجوددارد.بیشترین تعدادگونه ی دارویی متعلق به تیره ی کاسنیcompositae) با ۲۷ گونه میباشد وپس ازاآن تیره نعناع labiatae) با ۲۱ گونه وتیره گل سرخrosaceae) با ۱۹ گونه دررده های بعدی قراردارند.نتایج همچنین نشان دادندکه تعداد ۵۷ گونه گیاه دارویی برای مردم قبلاشناخته شده بوددرصورتی که ۱۶۳ گونه باتوجه به منابع مختلف به عنوان گیاه دارویی جدیدازاین استان شناسایی ومعرفی گردید.تعداد ۱۳ گونه به عنوان گیاهان دارویی موردمصرف از استان جمع اوری وشناسایی گردیده است درحالی که درهیچ منبع علمی ورسمی به عنوان گیاهان دارویی شناخته نشده اندوازاین روقابل بررسی می باشد