سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن شاکری – عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی دانشگاه فردوسی م
امین حیطه – دانشجوی دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی دانشگاه

چکیده:

در سالهای اخیر دمانگاری با اشعه مادون قرمز ٣ به عنوان یکی از اصلی ترین تست های غیرمخ رب به طور وسیعی مورد استفاده قرارگرفته است . در دمانگاری بدون نیاز به تماس با سطح قطعه،نقص های عمقی در سطح وسیعی از قطعه آشکارمی شود . دمانگاری خود به عنوان یکی ازتست های غیرمخرب و یا مکملی برای انواع دیگربازرسی ها قرارمی گیرد . دراین مقاله سع ی گرد یده است که از تکنیک آزما یش ها ی غ یرمخرب ،روش دمانگار ی را با استفاده ازمفاهیم پرتوسنج ی،قابلیت انتشار،انتقال حرارت به طورکاربرد ی آشنا شده ودرنها یت دمانگار ی پالس ی به طوراجمال ی معرفی می گردد .