سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

مروری بر وضعیت موجود تالاب های ایران نشان می دهد که بسـیاری از آن هـا در اثـر عـدم وجـود شـاخص ها یمدیریتی، مدیریت غیر کارآ، بهره برداری نامعقول، تغییر کاربری و تبدیل زمین های تالابی، سد سازی، شکار و صید غیـر قانونی و صدور مجوز های قانونی شکار بیش از حد توان تحمل، کم آبی و خشک سالی، اجرای طرح هـا ی عمرانـی، وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیر بومی، احـداث و توسـعه مـزارع تکثیـر و پـرورش آبزیـان، احـداث بـزرگ راه هـا ، اکتشافات نفت در تالاب های ساحلی، استفاده از آب تالاب ها، سبب کاهش، خشک شـدن و از بـین رفـتن تـالاب ها ی ایران شده است . ۱۳ تالاب از ۲۲ تالاب بین المللی نثبت شده در کنوانسیون رامسر در فهرست مـونترو ( تغییـرات شـدید اکولوژیکی ) ثبت شده اند که از نظر تعداد (۵۹ درصد ) ، و از نظر مساحت ۴۱ در صـد تـالاب ه ـا ی بـین المللـی ایـران را تشکیل می دهند . ( مجموع تالاب های بین المللی بین المللی ایران ۲۲ تالاب با ۱۴۸۱۱۸۷ هکتار می باشد .) یافتن راهکـار
و حل معضلات و مشکلات تـالاب هـا ی ایـران نیـاز بـه اطلاعـات علمـی بـروز و نگـرش جدیـد در مـدیریت ( مـدیریت اکوسیستمی نه مدیریت عنصری و بسته ) ، شیوه حفاظت جدید، اسـتفاده از شـاخص و معیـار ه ـا ی مـدیریتی دارد تـا ایـن زیست بوم های شکننده، ولی با ارزش های اقتصادی و اجتماعی و اشتغال زایی، علمی، تفریحی و تفرجی، زیسـتگاهی، و بهبود کیفیت محیط زیست، منبع تامین انرژی، کنترل سیلاب، رسوب گیر و تصفیه کننده آب ها، از ورطه نـابودی نجـات یابند