مقاله معظل امنيتي و نظريه هاي متعارض امنيت سازي در خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: معظل امنيتي و نظريه هاي متعارض امنيت سازي در خليج فارس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه گرايي
مقاله دولت سازي
مقاله معضل امنيتي
مقاله ثبات و تعادل منطقه اي
مقاله نظام اجتماعي منطقه اي
مقاله كاركردگرايي اقتصادي
مقاله نئوكاركردگرايي سياسي
مقاله امنيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه منطقه گرايي از اوايل دهه ۱۹۵۰ در ادبيات روابط بين الملل مطرح شد، اما تحليل موضوعات منطقه اي خاورميانه و خليج فارس تا اواخر دهه ۱۹۶۰ توجه اين گروه از نظريه پردازان را به خود جلب نكرد. از سوي ديگر، بايد تاكيد داشت كه نظريه پردازان اوليه منطقه گرايي، تمامي تلاش خود را بر سازماندهي اراده سياسي رهبران منطقه اي براي مشاركت اقتصادي كشورها متمركز كردند، در حالي كه منطقه گراياني كه موضوعات خاورميانه و خليج فارس مورد توجه و تحليل قرار داده بودند، رهيافت خود را براي سازماندهي مدل هاي همكاري امنيتي طراحي كرده بودند. اگر چه فرآيندهاي منطقه گرايي در خاورميانه و خليج فارس رويكرد امنيت محور دارند، اما تاكنون شكل بندي امنيتي مشخص مورد، پذيرش واحدهاي سياسي آن قرار نگرفته است. چنين وضعيتي را مي توان عامل اصلي شكل گيري «معضل امنيتي» در منطقه دانست. هر يک از رهيافت هاي ارايه شده بر اساس شکلي خاص از معادله قدرت، رفتار و امنيت سازماندهي شده است. در اين مقاله تلاش مي شود تا رهيافت هاي متعارض امنيتي منطقه اي در خليج فارس شده در ادامه شرايط گذار از «معضل امنيتي» و نيل به الگوي متوازن در امنيت سازي منطقه اي خليج فارس بررسي شود. در تبيين اين موضوع رهيافت هاي تعارض گرا، تعادل گرا، تنظيم گرا و انتقادي هدف ارزيابي قرار مي گيرد.