مقاله معماري در عصر تغيير اقليم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۲۰ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: معماري در عصر تغيير اقليم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دسترسي خورشيدي شهري
مقاله تغيير اقليم
مقاله طراحي خورشيدي ايستا
مقاله سيستم خورشيدي پويا
مقاله گرمايش و سرمايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان ملكي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين نوشتار ارايه اصول معماري در عصر تغيير اقليم است. ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي شود که نرخ گرم شدن کره زمين، افزايش يافته است. به طور علمي اثبات گرديده است که انسان و فعاليت هاي او موجب افزايش تراکم جوي گازهاي گلخانه اي شده است و همين امر مسبب اثر گرمايش جهاني است. گستردگي مشکل گازهاي گلخانه اي به حدي است که به منظور کاهش خطرات تغيير فاجعه آميز اقليم، نياز توقف افزايش تراکم آن که به وسيله سوختن انرژي هاي فسيلي توليد مي شود، احساس مي گردد و بشر نياز دارد که به سرعت از استفاده گاز گلخانه اي حاصل از سوخت فسيلي، به سمت وابستگي بيشتر به انرژي تجديد شونده پاک، حرکت کند. در روش تحقيق موضوع، ابتدا مرور منابع، سوابق موضوع و تحقيقات مشابه به صورت کتابخانه اي انجام شد و سپس بر اساس تکنيک تحليل محتوا، اصول طراحي خورشيدي بيان گرديد. تحقيق حاضر با اين فرض پيش رفت که اگر دسترسي خورشيدي، براي ساختمان هاي محيط شهري تامين شود، آنگاه آنها مي توانند انرژي حرارتي مورد نياز براي سامانه هاي ايستا را از نور خورشيد و ديگر منابع تجديد پذير دريافت نمايند. به منظور آزمون اين فرضيه، روش تحقيق ميداني مورد استفاده قرار گرفت. در اين بررسي ميداني، وضع موجود يک مجموعه همسايگي از منطقه ۸ شهر تهران ارزيابي شد و به کمک برخي از نرم افزارهاي کامپيوتري، الگوهاي سايه پيرامون ساختمان ها در اوقات مختلف سال شبيه سازي گرديد. پس از تجزيه و تحليل مدل هاي کامپيوتري، محدوديت بناها در دسترسي به انرژي خورشيدي تبيين گرديد و بر اساس نتايج بدست آمده، اصول و مباني سامانه هاي گرمايشي و سرمايشي ايستا ارايه گرديد.