مقاله معماري همساز با اقليم روستاي کندوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: معماري همساز با اقليم روستاي کندوان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کندوان
مقاله اسکو
مقاله کران
مقاله معماري صخره اي
مقاله گورمه کاپادوکيه
مقاله ميمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي مهلباني يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي الميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي معماري همساز با اقليم روستاي کندوان پرداخته ايم، به نظر مي رسد که معماري اين روستا از معماري معمولي بسيار پراهميت تر مي باشد زيرا در اين محيط عوامل کالبدي محيط زيست انسان از بين عوامل کاملا طبيعي انتخاب شده و تلفيق عجيبي بين کالبد مسکوني و رفتار انسان بعمل آمده و در واقع اين هر دو در هم ﺗاثير گذاشته اند، براي اين کار به معرفي موقعيت روستاي کندوان که در ۶۲ کيلومتري شهر تبريز قرار گرفته پرداخته ايم. براي شناخت بيشتر اين روستا و رسيدن به نتايج بهتر مواردي مانند علل پيدايش روستا و مراحل توسعه آن و همچنين ويژگي هاي اقليمي اين منطقه از قبيل، ارتفاع از سطح دريا، عرض جغرافيايي و جريانات هوايي مورد بررسي قرار گرفته است.
معماري صخره اي حاکي از صحنه هاي مبارزه و جدال انسان با طبيعت و در خدمت گرفتن صخره هاي طبيعي است. اين معماري از نظر فضا و کالبد آن به دو نوع تقسيم مي شود، نوع اول درون صخره هاي بزرگ آزاد و مجزا از يکديگر، فضاهاي متعدد ايجاد گرديده که به يک واحد مسکوني و يا واحدهاي عمومي اختصاص دارد، نوع دوم که فضاهاي متعدد در داخل صخره ها و تپه ها ايجاد گرديده و فاقد نماي خارجي مي باشد که نمونه مهم آن در ايران مي باشد.
در اين تحقيق انواع معماري صخره اي مطالعه شد، و تحقيقات ما نشان داد که معماري صخره اي منطقه گورمه کاپادوکياي ترکيه و معماري روستاي کندوان از نوع اول اين نوع معماري و معماري صخره اي روستاي ميمند کرمان را مي توان در نوع دوم معماري صخره اي دسته بندي نمود. لذا معماري صخره اي کندوان که موضوع اصلي پژوهش ما بوده است و به علت شباهت آن با معماري صخره اي منطقه گورمه کاپادوکياي ترکيه در اين تحقيق مورد مقايسه قرار گرفت.
جهت قياس معماري دو منطقه فوق ويژگي هاي معماري صخره اي کندوان اعم از علل به وجود آمدن کران ها و انواع آن بررسي و تجزيه و تحليل گرديد. همچنين چگونگي قرار گيري عناصر معماري در کران ها در کنار يکديگر و گره خوردن آنها با طبيعت و استفاده روستاييان از امکانات و منابع موجود طبيعي براي ايجاد يک زندگي با شرايط مطلوب مورد بررسي واقع شده اند که نتيجه آن نشانگر دسته هاي مختلف کران ها از نظر شکل ظاهري و تعداد طبقات در منطقه کندوان مي باشد.