مقاله «معماري گروهي» حلقه مفقوده در آموزش طراحي معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۹ منتشر شده است.
نام: «معماري گروهي» حلقه مفقوده در آموزش طراحي معماري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري گروهي
مقاله قوانين تجزيه و تحليل
مقاله فرايند طراحي معماري
مقاله رفتارهاي طراحي
مقاله ارتباطات گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خاك زند مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيز فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معماري گروهي موضوعي راهبردي و بحث برانگيز در موفقيت فرايند طراحي معماري امروز محسوب مي شود. همان طور که مي دانيم؛ گروه فقط به مثابه مجموعه اي از افراد عمل نمي كند، بلكه به نحوي از توانمنديهاي مجموع افراد فراتر مي رود. در اين گونه طراحي، ساختمان، گسترش ذره ذره مشاركت در طراحي است كه فراتر از يك تك بنا است و حاوي ارتباطات اجتماعي کليه افرادي است كه درگير فرايند طراحي بوده اند. بر اين اساس شيوه پيشنهادي مقاله مبتني بر برخورد با معماري گروهي يک امر ضروري است؛ زيرا در طي رشد جوامع و گسترش علم، اجزا يک گروه با کمک هم مي توانند چرخ دنده هاي ماشين طراحي را حرکت دهند.
هدف اين مقاله حرکت در راستاي اصول پايه تفكر در طراحي گروهي مي باشد. با توجه به چنين رويکردي به بررسي مفهوم گروه و کار گروهي در معماري پرداخته ايم تا با شناسايي گام هاي طراحي گروهي، در يک طراحي گروهي دانشجويي با دانشجويان همراه شويم و نقاط ضعف و قوت حرکت آنان را در گام هاي متفاوت شناسايي کنيم و بر اساس اهميت اين مساله در عصر حاضر اثرات آموزش در به کارگيري اين فعاليت را در دانشجويان بررسي نماييم. در همين راستا و به منظور بررسي تاثيرات آموزش در بالا بردن كيفيت طراحي گروهي در دانشجويان، آزموني از دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان به عمل آمد. اين آزمون به صورت برگزاري جلسات اسكيس دو ساعته و تشكيل گروه هاي پنج نفره و به روش تحقيق آزمون فرض تك متغيري و با توجه به مستقل بودن گروه ها و برابري واريانس آنها در جامعه به شيوه آزمون t-student (-t تک متغيري) براي گروه هاي مستقل صورت گرفت. اين تست ها شامل دو آزمون تست اوليه در شرايط عدم آگاهي و آشنايي دانشجويان با كار گروهي انجام شد و سپس تست تکميلي از دانشجويان مورد نظر به عمل آمد. پس از طي دوره آموزش و تشريح كار گروهي گرفته شد كه نتايج اين تست ها در مقاله حاضر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.