سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قامت پرویزی – دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معماری ایران

چکیده:

در این تحقیق برای کا هش هزینه هـای گرمـایش و سـرمای ش ساختمان روی سـخن بـا معمـاری اسـت . از مرحلـه تحویـل قطعات زمین برای ساخت و سـاز بـه مـردم تـا مرحلـه بهـره برداری از آن ، نکات ظریف و کوچکی وجود دارد کـه توجـه به آنها دستاودهای بزرگی را بـا خـود بـه همـراه دارد کـه از جمله این دستاوردها می توان موارد زیر را نام برد : – تامین آسایش بیشتر درون فضای معماری – ایجاد زیبایی و چشم انداز مطلوب در درون و بیرون فضا – پایین آمدن مصرف انرژی در تابستان و زمستان سعی بر این شده که این اهداف نیازمند تکنولـوژی خـاص و یا جزئیات اجرایی پیچیده ای نباشـند و هزینـه اضـافه ای بـر طراح، سازنده و بهره بردار تحمیل ننماید . روی سخن بیشتر با آن گروه از سازندگان و استفاده کنندگانی است که در آیین نامه مصرف انرژی ( مبحـث نـوزدهم ) زیـاد مورد خطاب نیستند . جایی که کارهای ساده، کوچـک و ارزان بازدهی بالایی دارد . در اینجـا بـا کارهـای کوچـک مـی تـوان بازدهی های بزرگ بدست آ ورد که هـدف ایـن تحقیـق ارائـه چنین دیدگاهی است .