سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

همایون اربابیان – استادیار دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صادق طاهرطلوع دل – مربی دانشگاه شهید رجایی و دانشجوی دکتری

چکیده:

ارزش یک اثرمعماری زمانی رخ می نماید که کلیه عوامل موثر در جایگاه خود مورد توجه قرار گرفته باشند. در این ارتباط منابع در دو دسته نرم افزاری و سخت افزاری تحت تأثیر عامل اصلی مدیریت موضوع ارزشی بودن اثر معماری را می توانند متحقق سازند. در این راستا مهمترین مؤلفه های شاخص درمعماری نوین وفوق نوین در سطح جهانی میتواند دقت در تأمین بسندگی کمیت مادی در تحقق کیفیت و زیبایی باشدواین موضوع در معماری سنتی با قالب صلابت و ظرافت در ساختمان با غایت تعادل میان لزوم و کفایت یا بعبارتی ؛ بایستگی و شایستگی مؤلفه های تکمیل کننده اثر معماری یعنی سازه و تزئینات در معماری با رسوخ و تبلور محتوای معنوی و فرهنگی اثر در کالبد مادی و شکلی آن حاصل می شود. لذا اگر معماری سنتی توانسته در طول سالیان متمادی هویت وکارآیی و نقش خود رادرتاریخ و فرهنگ و و نیز مانایی ،(durability) پایایی ،(stability) زندگی عادی روزمره مردم حفظ نماید؛ تنها به کمک عوامل تأمین کننده پایداری(sustainability) آثار بوده و از نقطه نظر رویکردهای سازه ای،تزئیناتی و معماری؛ در نقشی به سزا ودرحد لزوم وکفایت عملکردی به ، صورتی یکپارچه رخ نموده است. پس می توان به صورتی مستند و مستدل ویژگی مشترک بین معماری سنتی و معماری فرافناورانه(hightec) را در یکپارچگی معماری، سازه و تزئینات دانست زیرا اگر در معماری سنتی نمی توان بین اجزای فوق هیچ گونه جدایی را قائلشد؛ در معماری فرافناورانه نیز این عمل غیر قابل انجام می باشد. در حقیقت در این دو روش یک نوع سازگاری عینی بین معماری، سازه و تزئینات وجود دارد.