سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمنصور شهیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
مهدی صدیقی – استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

یکی از روشه ای بهبود کارایی پردازنده ها استفاده از کمک پردازنده و محول کردن بخشی از بار پردازشی به آن است. در روشهای موجود ، کمک پردازنده ها غالباً همزمان با پردازنده اصلی،
عملیات پردازش خود را انجام م ی دهند . بنابر این مسائلی از قبیل دسترسی همزمان به منابع، مانند حافظه، م ی تواند کارا یی آنها را کاهش دهد . در نتیجه کاهش دسترسی به حافظه می تواند نقش
فراوانی در افزا یش کار ایی داشته باشد . در این مقاله روشی ارائه شده است که با مواز ی ساز ی، سرعت پردازش ر ا بالا می برد و در عین حال تعداد دسترسی به حافظه ر ا که تأثیر منفی زیادی بر کار ایی پردازنده دارد کاهش می دهد.