سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
احسان غنجی – کارشناس ارشد برق گرایش الکترونیک

چکیده:
معماری بی رنگ وبی جهت ROADM ( C&d شبکه های امروزی رابه انعطاف پذیری ومقیاس پذیری لازم تجهیز می کند تاامکان رسیدگی به تقاضای غیرقابل پیش بینی پهنای باندبالا تامین اتصال یکبه یک و ارایه سرویسهای جدید بدون ایجاداختلال درسرویسهای موجود فراهم شود دراین مقاله مابااستفاده ازPXC و WSS درگروه چندمرتبه ای معماریهای C&D ROADM را تشخیص داده و سپس هردومعماری رابراساس مزایای متعددشان ارزیابی می کنیم ما همچنین برخی ازاشکالات آنها را موردبحث قرارمیدهیم درادامه گونه ای ازمعماری بی رنگ بی جهت و بی مجادله CD&C راپیشنهاد میکنیم که ترکیبی ازویژگیهای معماری های C&D می باشد درپایان پیاده سازی عملی معماری پیشنهادی را بررسی می نماییم