سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مهدیار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای ا ز فراین دهای کسب و کار است که برای ذ ینفعان این فرآیندها ارزش افزوده ایجا د م ی نمای د. فناوری اطلاعات به عنوان یک توان مندساز، نقشی اساسی در یکپارچگی ز نجیره تامین ایفا م ینماید. اما یکی ا ز چال شهای اساسی در این مورد عدم توجه ذ ینفعان زنجیره تامین به بسترهای اطلاعات ی و ارتباط ی و هم سو یی آن با استراتژ یها و فرایندهای کسب و کار است . در این مقاله لذای رفع ا ین نیاز یک چارچوب معماری اطلاعات برای زنجیره تام ین ارایه م ی شود . ای ن چارچوب برگرفته از چارچوب معمار ی سازمانی دولت فدرال ا یالات متحده آمر یکا می باشد، که در چهار سطح تدوین شده است. در اولین سطح تمامی سازما ن ها ی ذی نفع در سراسر زنج یره تام ین بر اساس جهت گیر یهای راهبرد ی و استانداردها ی فناور ی اطلاعات و ارتباطات، یکپارچه شده و در نها یت در آخر ین سطح بر اساس چارچوب زکمن ٤ به بررس ی یکایک سازما نهای درگیر در زنجیره تامین پرداخته م یشود. ازآنجا که چارچو بهای معماری ، فرایند تولید محصولات را بیان نمی نمایند، بنابراین نیا زمند متدولوژی مشخصی در س طح چهارم می باشیم . نحوه استخراج متدولوژی و گا مهای آن به تفصیل در بخش پایانی مقاله مورد بحث قرار گرفته است.