سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پژمان نوپارس –

چکیده:

درچهار اقلیم کلی ایران ، معماری سنتی مناطق گرم و مرطوب ، گرم و خشک ، معتدل و مرطوب و سرد ، از نظر سـاخت و ساز مرتبط با اقلیم و شرایط پایداری بررسی خواهد شد . چرا که تیپولوژی بنا و به عبـارتی مـسکن در منـاطق گونـاگون ، حاکی از تاثیر پذیری آن از عوامل محیطی – اقلیمی و حتی فرهنگی است . همچنین م عایب معماری جدید در هر اقلـیم ، از نظر ا ستفاده از مصالح ناهماهنگ با شرایط منطقه ، طراحی نامناسب بنا و عدم صرفه جویی در مـصرف انـرژی و تخریـب محیط زیست را بصورت اجمالی مطرح میکنیم و در انتها به جمع بندی و ارائه راهبردهایی در صرفه جویی انرژی ساختمان با توجه به فناوری جدید می پردازیم . به منظور انجام این تحقیق از روش های تحلیلی و پژوهشی استفاده شده و بر مبنای منابع کتابخانه ای ، اسنادی و آماری اطلاعات جمع آوری شده است .