سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیما پوراسماعیل – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

معمار ی مدر ن مانند هر موجود زنده دیگر بدو ن آنک ه ماهی ت اصل ی خود را از دس تدهد مدا م در حا ل تغییر و دگرگونی است.در ای ن مقال ه معمار ی مدر ن تعری ف و بررس یم یگردد. برا ی ای ن منظور پ س از تشری ح تعری ف صحی ح مدرنیس م وج ه تمایز سایرسبکها ی نزدی ک ب ه آ ن مانند پس تمدر ن و تفاوتها ی بنیاد ی آ نها بیان م یشود. اهمیت موضو ع در آن است که شناخت سبکها ی مختل ف معمار سبب حفظ سّنتها و تشخی صتفاوتها ی آنها م یگردد.همچنین در این مقاله بناها ی مطابق با سبکها ی مختل ف معمار ی مدر ن و پس ت مدرن بررس ی و با یکدیگر مقایسه م یشود و تاثیر پست مدرن در ساختما ن ساز ی، انبو ه ساز ی شهر ی و ساما ندهی فیزیک ی فضای شهرهای جدید مورد بررسی قرار می گیرد.