مقاله معناي رضايت بيماران از پرستاران: يک تحقيق کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: معناي رضايت بيماران از پرستاران: يک تحقيق کيفي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت بيمار
مقاله تحقيق کيفي
مقاله رضايت از پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه رغبت زيادي براي اندازه گيري رضايت بيمار به عنوان شاخص مهم کيفيت خدمات بهداشتي مشاهده مي شود، آن چه به نظر فراموش شده است ضرورت توجه به معني و توسعه چارچوب تئوريک است. هدف از اين مطالعه تبيين مفهوم رضايت و ارايه تعريفي از آن با رويکرد کيفي است. اين پژوهش يک مطالعه با رويکرد کيفي و روش آناليز محتوي است. در طي اين پژوهش ۱۵ بيمار بستري در بيمارستان هاي سمنان (سال ۱۳۸۸) به صورت مبتني بر هدف و با حداکثر تنوع انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نيمه ساختار يافته جمع آوري و با روش تحليل محتواي قراردادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته هاي اين پژوهش مشتمل بر چهار طبقه و دو تم اصلي شامل احساس خشنودي و پذيرش پرستار بودند. بر اساس معناي اين تم ها و طبقات، رضايت يک احساس خشنودي و آرامشي است که بيمار به دنبال پذيرش عاطفي و عقلاني پرستار درک مي کند. اين احساس از طريق قضاوت هوشيارانه و گاه احساسي بيمار نسبت به پرستار و محيط مراقبتي او در ابعاد مختلف شکل مي گيرد. نتايج اين تحقيق منجر به کشف معني واقعي و زمينه اي رضايت بيمار از پرستار فراتر و متفاوت از معنايي که کارشناسان يا مديران تصور مي کنند شده است. اين يافته ها مي تواند در طراحي ابزار معتبر اندازه گيري رضايت بيماران از پرستار متناسب با درک واقعي آن ها در بيمارستان به کار گرفته شود.