اهمیت تحقیق

معمولا اهمیت و ضرورت تحقیق را به معنای یکدیگر بکار میبرند که اصلا درست نیست. وقتی از اهمیت تحقیق سخن می گوییم، یعنی بیان می کنیم که این تحقیق از نظر چه ابعاد و مؤلفه هایی مهم است. در یک نگاه کلی، اهمیت تحقیق از دو بعد قابل بررسی است:

از باب نظری: پژوهشگر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایلی مهم بودن مسئله تحقیقی را بیان کند. او برای این کار، باید نشان دهد که تحقیق مزبور، از دیدگاهی جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند. بیان اهمیت موضوع تحقیق، باید بتواند اهمیت و ارزش تحقیقی را نسبت به نظریه های موجود و یا شرایط موجود، به اثبات برساند. اغلب پژوهشگران در مطالعات خود، متوجه جای خالی موضوعی می شوند و تحقیق مزبور باید این کمبود را جبران کند. اگر تحقیق در مورد یک تئوری یا مدل است، در آن صورت، تحقیق می تواند آزمون مهمی از آن تئوری باشد و یا امکان دارد پژوهشگر از مفاهیم یا اصولی استفاده کند که پژوهشگران قبلی استفاده کرده اند و پرسش های خود را همانند پرسش هایی که آنها در تحقیقات پیشین به کار گرفته اند، تنظیم کند؛ ولی دادهها از گروه های متفاوت جامعه و زمان دیگری جمع آوری می شود. از این رو، نتایج حاصل از تحقیق، میتواند موجب گسترش تئوری پیشین گردد. از باب عملی (کاربردی): معمولا تحقیقات برای جامعه از ابعاد مختلفی اهمیت دارد. مثلا نتایج تحقیق میتواند کدام مشکل جامعه را حل کند؟ یا در کدام سازمانها میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟ این اهمیت انجام تحقیقی از بعد عملی یا کاربرد نتایج تحقیق در شرایط واقعی است. به مثال های زیر توجه کنید: دانشجویی موضوع پیش بینی میزان مصرف برق یا گاز را با توجه به اطلاعات و داده های گذشته انتخاب می کند. در زمینه ی اهمیت موضوع مسائل زیر را مطرح می کند. اگر بتوانیم میزان مصرف برق یا گاز منطقه موردنظر را با توجه به دادههای موجود پیش بینی کنیم، میتوانیم از قبل میزان مورد نیاز را تامین و اقدامات مورد نیاز را انجام داد که این امر باعث کاهش خطرات وهزینه های احتمالی میگردد. ولی اگر این تحقیق قبلا انجام شده باشد، میتواند ان را مطالعه نماید و ببیند که چه نواقص و ایرادهایی دارد، مثلا میتواند بگوید در تحقیقات انجام شده قبلی پارامترهای دما، تعطیلات رسمی، و غیره در نظر گرفته نشده است؛ از آنجایی که این پارامترها در میزان مصرف اثر دارند در این تحقیق این پارامترها درنظر گرفته خواهند شد. یا این که دانشجویی موضوع، “ارزیابی رضایت مندی مشتریان از خدمات صنعت بانکداری الکترونیکی” را انتخاب کند میتواند در زمینه اهمیت موضوع خود بنویسد که با توجه به رشد سرویس های مختلف بانکداری الکترونیکی از اینترنت بانک گرفته تا موبایل بانک و انواع دستگاه های پرداخت الکترونیکی، برای میزان رضایتمندی از این سرویسها در جهت سرمایه گذاری و توسعه ی آن سرویس ها مهم است که بانک ها بدانند مشتریان از کدام سرویس ها به چه دلیل رضایت بیشتر دارند و خدمات بیشتری می گیرند.

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت تحقیق با رویکرد به دو مؤلفه «زمان» و «مکان» صورت میگیرد. بنابراین، گاهی موضوعاتی مهم هستند؛ اما ضروری نیستند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در تحقیق و فرایند ان، میلیون هاموضوع مهم بالقوه وجود دارند؛ اما موضوعات ویژه ای هستند که ضرورت انجام پیدا می کنند. می توان از طریق ارائه خلاصه ای از نوشته های صاحب نظران و خبرگان آگاه که موضوع را ضروری میدانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند، ضرورت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره آن استدلال کرد. ارائه آمار و ارقام از رویدادها و تأکیدی که به وسیله متخصصان و صاحب نظران در یک زمان خاص یا مکان خاصی صورت میگیرد، بیان کننده این است که تحقیق مورد نظر از ضرورت خاصی برخوردار است و به عبارت دیگر، تأثیر انجام تحقیق در حل مسائل بخش های مختلف جامعه و ایجاد تحول در یک جامعه خاصی یا حل مشکلات در یک مکان خاصی بیان می شود. یک پژوهشگر با نگارش بخش های اهمیت و ضرورت تحقیق خویش در حقیقت امور زیر را بیان می کند: – آگاهی خود را نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع نشان میدهد. – استدلالات لازم جهت انجام تحقیق و صرف هزینه ها را توجیه می کند. – ضرورت پرداختن به آن را از نظر زمان توضیح میدهد. – خواننده را نسبت به محتوای ارائه شده و تحلیلیها و بررسی ها، حساسی تر می کند. یک کار پژوهشی ممکن است خروجی های مختلفی داشته باشد، به عنوان مثال هر یک از مفاهیم و اطلاعات زیر میتواند نتیجه ی بدست آمده از یک کار پژوهشی باشد: – یک حوزه علمی جدید یا گرایش در یک زمینه علمی ایجاد یا باز کند. – تئوریهای موجود را به شکل تجربی و شبیه سازی اثبات و اعتبارسنجی نماید. – یک سیستم، معماری یا مدل جدید در رابطه با موضوع پژوهشی ارائه و نشان دهد. الگوریتم های جدیدی را عرضه نماید یا الگوریتم های موجود را برحسب پارامترهای مختلفی مانند سرعت، دقت و پیادهسازی بهینه نماید. یک ابزار یا محیط شبیهسازی جدیدی در زمینه خاصی را طراحی، پیاده سازی یا توسعه دهد. شاید ایدهها و نتایج قبلی بدست آمده را با دادههای جدیدی رد یا به چالش بکشد. مجموعه داده های مناسب جهت ارزیابی، مقایسه و یا پیاده سازی سیستم ها از طریق تجربی بدست آورد.