مقاله معيارهاي اطلاعاتي براي خدمات بسته بيمه درمان پايه در کشور از ديدگاه سازمان هاي بيمه گر پايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: معيارهاي اطلاعاتي براي خدمات بسته بيمه درمان پايه در کشور از ديدگاه سازمان هاي بيمه گر پايه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بيمه بهداشت و درمان
مقاله پوشش بيمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهنويه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نوري حكمت سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعيين خدمات بسته بيمه درمان پايه، همواره يکي از چالش هاي اساسي سازمان هاي بيمه اي بوده است. به عبارت ديگر، اين سازمان ها هميشه با اين سوال رو به رو بوده اند که با توجه به محدوديت منابع، براي تعيين خدمات اين بسته چه معيارهايي را مورد توجه قرار دهند. بدون تعيين معيارهاي تاثيرگذار بر تدوين بسته بيمه درمان پايه و در نظر گرفتن نقش واقعي آن ها، بدون شك بسته خدماتي تعريف مي شود كه از نظر سياسي غير قابل قبول است، از جهت مالي امكان پذير نيست، از منظر فني ناكاراست و يا مجموعه اي از اين مشكلات را دارد.
اين مطالعه با هدف تعيين معيارهاي اطلاعاتي براي خدمات بسته بيمه درمان و اهميت هر کدام از آن ها در تدوين اين بسته، انجام شده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر مطالعه اي توصيفي– مقطعي بود كه در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. در مرحله اول مطالعه، با ۲۰ نفر از کارشناسان و دستاندركاران بيمه سلامت كشور، مصاحبه اي صورت گرفت و در ادامه، معيارهاي مورد استفاده اين مصاحبه ها به همراه معيارهاي استخراج شده از مطالعه مفهومي، جمع آوري و طبقه بندي گرديد. در مرحله دوم مطالعه، معيارهاي جمع آوري شده در قالب يک پرسش نامه، به علت نظرخواهي در اختيار ۵۲ نفر از کارشناسان سازمان هاي بيمه گر پايه گذاشته شد. با استفاده از روش اعتبار محتوا و همچنين آزمون- بازآزمون (r=0.084)0 اعتبار و روايي پرسش نامه تاييد شد. براي تحليل داده ها در مرحله اول از نرم افزار Atlas-Ti و روش تحليل محتوا و در مرحله دوم از نرم افزار SPSS و روش آمار توصيفي استفاده گرديد.
يافته ها: معيارهاي استخراج شده از مرحله اول در قالب ۳۲ معيار و ۶ گروه طبقه بندي گرديد. کارشناسان بيمه اي کشور معتقد بودند که مهم ترين معيارهاي تعيين کننده محتواي بسته بيمه درمان پايه در حال حاضر شامل معيارهاي «قابليت اجرايي»، «ديدگاه افراد و گروه هاي سياسي»، «هزينه مداخلات» و «تعلق داشتن افراد بيمار به گروه هاي آسيب پذير» مي باشند. اين کارشناسان به «هزينه اثربخشي» خدمات، «اثربخشي خدمات»، «اعتبار مستندات» و «عدالت» به عنوان مهم ترين معيارهايي که از طريق آن ها مي توان خدمات بسته را به طور مناسبي تعيين نمود، اشاره کردند.
نتيجه گيري: براي تدوين مناسب تر خدمات بسته بيمه درمان پايه، پيشنهاد مي گردد که شرايط لازم براي انجام مطالعات هزينه اثربخشي مهيا شود و نتايج اين مطالعات، جايگزين معيارهايي نظير اعمال نفوذ گروه هاي مختلف در تعيين خدمات بسته بيمه درمان پايه گردد.