مقاله معيارهاي جديد پيش بيني خطر بروز گلوکوم زاويه بسته حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بينا از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: معيارهاي جديد پيش بيني خطر بروز گلوکوم زاويه بسته حاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي پور فريده
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: عموهاشمي نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: ياسري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه پارامترهاي سگمان قدامي و بيومتري در چشم مقابل بيماران داراي سابقه حمله قبلي گلوکوم زاويه بسته حاد (AAC)، موارد مشکوک به گلوکوم زاويه بسته اوليه (PACS) و افراد طبيعي و تعيين معيارهاي پيش بيني خطر ايجاد AAC در PACS.
روش پژوهش: در اين مطالعه به روش گزارش موارد مشاهده مقايسه اي آينده نگر، ۱۶ چشم مقابل بيماران داراي سابقه حمله قبلي
AAC (گروه ۱)، ۴۰ چشم مبتلا به PACS (گروه ۲) و ۳۲ چشم طبيعي (گروه ۳) مورد بررسي قرار گرفتند. در همه گروه ها تصويربرداري سگمان قدامي به وسيله دستگاه پنتاکم و اکوگرافي A– اسکن انجام و مقادير زاويه اتاق قدامي (ACA)، حجم اتاق قدامي (ACV)، عمق اتاق قدامي (ACD)، ضخامت قسمت مرکزي قرنيه (CCT)، کراتومتري (KR)، ضخامت عدسي (LT) و طول قدامي خلفي چشم (AL) اندازه گيري شد. با استفاده از روش تحليل منحني راک (ROC)، مقاديري از پارامترهاي مهم که با حداکثر حساسيت و ويژگي با خطر ايجاد AAC همراه بودند و حدود اطمينان ۹۵ درصد اين معيارها مشخص گرديد.
يافته ها: سن،
CCT و LT در بين گروه هاي مورد مطالعه قابل مقايسه بود (در همه موارد P>0.05). ميانگين ACA در گروه ۱، ۲ و ۳ به ترتيب ۲۴٫۸، ۲۲٫۹، ۳۵٫۴ درجه (P<0.001)، مقادير ACV به ترتيب ۷۲، ۷۶، ۱۷۲ ميکروليتر (P<0.001) و عميق اتاق قدامي در مرکز و از سطح اندوتليوم به ترتيب ۱٫۸۰، ۱٫۹۱ و ۳٫۰۹ ميلي متر (P<0.001) بود. مقادير ۱۰۰ ميکروليتر ACV£ با افزايش خطر AAC با حساسيت ۹۱٫۷ درصد (۷۰ تا ۹۹) و ويژگي ۱۰۰ درصد (۸۹ تا ۱۰۰) همراه بود. مقادير حساسيت و ويژگي مربوط به ACA£۲۵o به ترتيب، ۷۵ درصد (۵۱ تا ۹۰) و ۹۳٫۳ درصد (۷۹ تا ۹۸) و در ۲٫۱ ميلي متر ACD£ به ترتيب ۸۶٫۷ درصد (۶۲ تا ۹۶) و ۱۰۰ درصد (۸۹ تا ۱۰۰) محاسبه گرديد. در صورتي که دو مورد از سه معيار فوق (۱۰۰ ميکروليتر ACV£، ACA£۲۵o و ۲٫۱ ميلي متر ACD£) مثبت بود، چشم در معرض خطر بروز AAC با حساسيت ۹۳٫۳ درصد (۷۰ تا ۹۹) و ويژگي ۱۰۰ درصد (۸۹ تا ۱۰۰) قرار داشت.
نتيجه گيري: چشم هايي با حجم، زاويه و عمق اتاقي قدامي به ترتيب با مقادير کمتر يا معادل ۱۰۰ ميکروليتر، ۲۵ درجه و ۲٫۱ ميلي متر، در معرض خطر بروز حمله حاد گلوکوم زاويه بسته قرار دارند. در اين موارد ايريدوتومي محيطي با استفاده از ليزر (LPI) به منظور پيش گيري از عواقب بعدي توصيه مي گردد.