مقاله معيارهاي يک استاد خوب دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: معيارهاي يک استاد خوب دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله دانشجويان
مقاله تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني سميره
جناب آقای / سرکار خانم: کمال زاده تختي حسام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملايي تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اساتيد از جمله ارکان اساسي نظام آموزشي بوده و ويژگي فردي استاد يکي از مواردي است که توانايي هاي علمي او را تحت تاثير قرار مي دهد. خصوصيات يک استاد مي تواند موجب تسهيل فرآيند آموزش شده و حتي نقص کتب درسي و کمبود امکانات آموزشي را جبران کند. به اين منظور اين تحقيق با هدف تعيين ويژگي هاي يک استاد خوب دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان انجام گرفت.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – تحليلي است که در سال ۸۷ بر روي ۳۳۶ نفر از دانشجويان دانشکده پزشکي، پرستاري و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان انجام شد. با استفاده از يک پرسشنامه دو قسمتي که روايي و پايايي آن مورد بررسي قرار گرفته بود، نظرات دانشجويان در خصوص ويژگي يک استاد خوب دانشگاهي در مقياس نگرش سنج ليکرت پنج درجه اي مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام شد.
نتايج: نتايج بدست آمده نشان مي دهد که
%۲۹٫۸ شرکت کنندگان در تحقيق مرد و %۷۰٫۲ زن با ميانگين سني ۲۲٫۶۹±۳٫۸۴ سال بود. مهمترين ويژگي هاي استاد بترتيب شيوايي بيان، خوشرويي و تسلط به موضوع تدريس بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش بايد موارد مذکور در جذب و تامين نيروي انساني جهت آموزش دانشجويان در دانشگاهها مدنظر مسوولين باشد. از طرف ديگر مي توان جهت بالا بردن کيفيت آموزش و در نتيجه افزايش يادگيري دانشجويان، کارگاههاي آموزشي در زمينه هاي مذکور براي اساتيد برگزار نمود.