مقاله معيار انتخاب سطح تحصيلات همسر و مقايسه آن در دانشجويان دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: معيار انتخاب سطح تحصيلات همسر و مقايسه آن در دانشجويان دختر و پسر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب همسر
مقاله دانشجويان پسر
مقاله دانشجويان دختر
مقاله سطح تحصيلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرودستان مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: سطح تحصيلات همسر به عنوان يكي از معيارهاي انتخاب همسر مطرح مي باشد. در اين پژوهش اهميت اين معيار از نظر دانشجويان مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس به تفاوتهاي جنسيتي در انتخاب سطح تحصيلات همسر پرداخته شده است.
روش: پژوهش از نوع پيمايشي و جامعه آماري آن كليه دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه اصفهان در سال ۸۵-۱۳۸۴ مي باشد. از اين جامعه يك نمونه ۲۱۲ نفري شامل ۱۰۷ دختر و ۱۰۵ پسر، به صورت تصادفي ساده انتخاب شد. براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
يافته ها: از نظر جوانان دانشجو، سطح تحصيلات همسر بسيار اهميت دارد و از جمله معيارهاي انتخاب همسر مي باشد (p<0.001). همچنين در مورد معيار انتخاب سطح تحصيلات همسر بين دختران و پسران دانشجو تفاوت معني دار وجود دارد (p>0.001). دختران بيشترين تمايل را در انتخاب سطح تحصيلات بالاتر همسر و پسران كمترين تمايل را در انتخاب سطح تحصيلات بالاتر همسر، از خود نشان داده اند.
نتايج: بر اساس نتايج اين پژوهش، اين نگرش و تفكر قالبي در جامعه وجود دارد كه بايد سطح تحصيلات مرد بالاتر از همسرش باشد. همچنين آمارها بيانگر افزايش تعداد دانشجويان دختر ورودي دانشگاهها نسبت به دانشجويان پسر است. اين روند مي تواند افزايش سن تجرد در جوانان، خصوصا دختران تحصيل كرده جامعه را موجب گردد. برخي راهبردها در جهت اصلاح نگرشها موجود پيشنهاد شده است.