سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مهدیان – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری

چکیده:

آینده نگاری ابزاری برای برنامه ریزی جهت دستیابی به آینده مطلوب است و به این منظور معیارهایی در ارتباطبا قابلیت های موجود، امکان دسترسی و چالش های پیش رو و میزان تأثیرات فناوری ها از جنبه های اقتصادی،اجتماعی و … مدنظر قرار می گیرند. در ایران تجربه آینده نگاری وجود ندارد ولی در اسناد و برنامه های توسعه وهمچنین در مطالعات مربوط به تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری معیارهایی مطرح می باشند که در ایننوشتار با معیارهای آینده نگاری در سایر کشورها مقایسه شده و جمع بندی در مورد معیارهای مناسب برایآینده نگاری صورت گرفته است.