سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هادی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علیرضا سلیمی – کارشناس ارشد شبکه آبیاری دشت ساوه
داود فرسادی زاده – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای محصولات غذایی، تولید پایدار در اراضی کشاورزی، بیش از پیش مورد توجه می باشد. از آنجا که فاکتورهای زیادی نظیر طراحی سازه ها، عوامل مدیریتی ، شرایط آب و هوایی، مسائل اقتصادی – اجتماعی و … در میزا ن عملکرد کشاوزری موثر می باشند، روش مقایسه عملکرد شبکه های مختلف ابیاری با مشکل مواجه شده است. در حال حاضر تنها از راندمان های آبیاری برای ارزیابی شبکه ها استفاده می شود و تاثیر سایر پارامترها در ارزیابی ها لحاظ نمی شود. سازمان بین المللی مدیریت منابع آب، معیارهایی را به منظور ارزیابی شبکه های آبیاری معرفی نمودهاست. این معیارها، عملکرد محصول را به پارامترهایی نظیر آب، خاک و هزینه ها مرتبط می سازند. به کمک این معیارها، می توان شبکه های آبیاری مختلف را مورد مقایسه قرار داد. در تحقیق حاضر، عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه با توجه به این معیارها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به صورت کمی تعیین شد.