رعایت این معیارها توسط نویسنده باعث انسجام و استحکام مقاله شده، امکان پذیرش آن در مجله علمی پژوهشی افزایش مییابد.

* مرتبط بودن مطالب و کامل بودن در نوشته باید تمام موضوعات مطرح و شرح داده شود. استدلال ها و بحث های ارائه شده .استدلالها باید به منابع مراجع خاصی استناد داده شده باشند

*برخورداری از یک انسجام سازمان یافته:

مقاله باید از نظر ساختاری و مفهومی شفافی باشد و عنوان ها و زیرعنوان های مناسب، صحیح و مرتبط با متن استفاده شده باشند. نظام استنادی مراجع باید با ثبات و مناسب باشد.

*- برخورداری ترکیب مقاله از یک محوریت تحقیقی ” در مقاله نوشته شده محقق باید تفکر خلاقی، ترکیب و استدلال خود را به خوبی بروز دهد و تحقیق شدن مفاهیم مرتبط به هم را نشان دهد. در مقاله باید به اندازه کافی شواهد برای فهم موضوع وجود داشته باشد و استدلال ها و اثبات های ارائه شده در آن به نحو صحیحی به وسیله مدارک و مستندات کافی پشتیبانی شده باشند، به گونه ای که خواننده بتواند دقت فکری محقق ودرباره عنوان اصلی ببیند را آماده سازی مقاله علمی برای انتشار در مجله های ادواری علمی پژوهشی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی مهم روش معمولی برای تولیدکنندگان علم و فناوری چیزی برای گفتن یا پیغامی برای توصیف داشته باشد و اطلاعات مربوط به کار تحقیقی او دارای اهمیت و جدید باشد تا از دیدگاه سایر محققین در همین رشته و بالاخصں سردبیر مجله ای که قرار است این مقاله در آن چاپ شود ارزش چاپ کردن داشته باشد.

معمولاً سردبیران به دنبال چاپ مقالاتی هستند که نتایج مهمی را در بر دارند و نقش زیادی در پیشرفت و توسعه علم بشری ایفا کنند. همین طور آنها به دنبال مقالاتی هستند که جالب، رسا و مؤثر باشند، به عبارتی دارای سیستم و نظم بوده و لغات به نحو صحیحی در آنها به کار گرفته شده باشند. محقق باید نوشتن مقاله را با داشتن یک طرح کلی و انتخاب عنوان مقاله شروع کند. به طور معمول باید از همان عنوانی استفاده کند که در بدو کار و یا در طرح پیشنهادی تحقیق استفاده نموده است. پس از آن باید خلاصه ای از نتایج کار تحقیقی خود را بنویسید و به دنبال آن به توضیح کارهایی که می توان با توجه به موضوع تحقیق انجام شده در آینده انجام داد بپردازد. بعد از این کارها محقق قادر خواهد بود با نگاه به مطالب خود، در مورد چاپ نتایج تحقیقی و اینکه آیا این نتایج ارزش چاپ شدن را دارند یا خیر قضاوت نماید.