سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی افروز – استاد دانشگاه تهران
مهدی خانبانی – کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه تهران
پریسا چیتی – کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کاپلان ( ۱۹۹۴ ) اعتقاد دارد : با توجه به پیچیده بودن رفتارهای جنسی بشر یا شخصیت انسان نمی توان دقیقاً رفتار جنسی بهنجار را ترسیم کرد. او عقیده داردکه حتی در برخی شرایط که موردقبول دیگران نیست رفتار جنسی می تواند بهنجار باشد. کاپلان وسادوک ( ۱۹۹۸ ) معیارهای رفتار جنسی نابهنجار را چنین تبیین می کنند: اگر رفتارها وسواس گونه، مخرب، انحصاری ویا همراه بااضطراب واحساس گناه شدید باشد ویا موجب صدمه بدنی یا روانی به خود فرد یا آزار دادن دیگرینامید.پژوهش حاضر به بررسی معیارهای رفتار جنسی بهنجار و « انحراف » باشد، می توان آنها رانابهنجار و نقش آن در طلاق پرداخته است. به همین منظور تعداد ۷۶ زوج مراجعه کننده به دادگاه خانواده اصفهان در این پژوهش شرکت کردند. برای سنجش انحراف جنسی، از زوجین خواسته شد پرسشنامه سنجش انحراف جنسی را تکمیل نمایند. تفاوت میانگین نمره های آزمودنی های مرد و زن در رفتار جنسی بهنجار معنی دار نبود، اما در رفتار جنسی نابهنجار، از نظر آماری معنی دار بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره رفتار جنسی نابهنجار ومیزان طلاق همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت.