سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهمن جباریان امیری – کارشناس گروه محیط زیست معاونت امور انرژی وزارت نیرو و عضو کمیته فنی

چکیده:

اگرچه بیش از چند دهه از شکل گیری صنعت برق و ساخت نیروگاه ها مـی گـذرد ولـی تـاکنون معیارهـا و ضوابط زیست محیطی استقرار این واحدها تدوین نشده است . در مقاله حاضر بعد از بر شمردن عوامل موثر در مکان یابی نیروگاه ها، به صورت عوامل محیط زیست طبیعی ( پایدار و ناپایدار ) ، عوامل محیط زیست انسانی و عوامل فنی ـ اقتصادی دسته بندی شده است و تغییرات هر یک از عوامل با توجه به تناسب آنها برای ساخت نیروگاه درجه بندی گردیده و در نهایت یک رابطه خطی برای تعیین تناسب اراضی جهت ساخت نیروگـاه هـا ارائه شده است .