سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر وطنی اسکویی – استادیار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

بررسی رفتار میانقاب بر روی رفتار قاب در هنگام زمین لرزه موردی است که توسط محققان زیادی به صورت آزمایشگاهی و تحلیلی مورد تحقیق و بررسی واقع شده است . در آیین نامه زلزله کشورمان (استاندارد ٢٨٠٠ ) بطور واضح اشاراتی دال بر نوع اتصال میانقاب به قاب وجود ندارد .حتی طریقه مدل کردن میانقاب با توجه به اندرکنش قاب ومیانقاب بعلت متفاوت بودن مشخصات مکانیکی و دینامیکی قاب و میانقاب برای خیلی از مهندسین طراح ناشناخته می باشد. در تحقیق حاضر شکست قطری در میانقاب، که یکی از شکست های غالب میانقاب در هنگام وقوع زمین لرزه میباشدمورد مطالعه قرار خواهد گرفت . با آنالیز ها و در نظر گرفتن اندرکنش قاب ومیانقاب نحوه شکست میانقاب مشخص خواهد شد . که شکست بوجود آمده در یک عرض فشاری بدست آمده و با توجه به مشخصات مصالح، المانهای قطری معادل جایگزین میانقا ب خواهد گردید . مساحت المانهای قطر ی معادل میانقاب حاصلضرب عرض موثر فشاری در ضخامت میانقاب خواهد بود . در این تحقیق درمیانقاب به توجه به نحوه قرار گیری و تعداد اعضای قطری در سه حالت مختلف بحث خواهد شد در تحلیل ها قابها با چهار مقدار H/L (ارتفاع به طول ) های مختلف ۱٫۳,۱٫۱۵,۱,۰٫۸۸ مورد بررسی قر ار خواهد گرفت . مقایسات لازم مابین پریودهای قاب بدون میانقاب با H/L های داده شده همراه با نحوه قرارگیری اعضای معادل قطری و همچنین تغییرمکان ها قاب مقایسات لازم انجام خواهد گرفت