سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

تورج فتحی – کارشناس ارشد سازمان حفاظت محیط زیست کشور

چکیده:

امروزه با توسعۀ بخش صنعت لزوم یافتن محلهای مناسب برای دفن پسماندهای صنعتی و خطرناک با هدف جلوگیری از آلودگیهای خطرناک در محیط زیست روزبه روز بیشتر میشود. مطالعات مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه یکی از الزاماتی است که در این راستا در تمام کشورها صورت میپذیرد. تعیین معیارها و اصول لازم برای انجام این امر اساس این مطالعات را تشکیل میدهد. معیارهایی نظیر شرایط اقلیمی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، زمینشناختی، لرزه خیزی و امثال آن از نقطهنظر شرایط طبیعی از یک سو، و معیارهایی نظیر رعایت حرایم مصنوعی نظیر مناطق چهارگانۀ تحت مدیریت سازمان، حریم خطوط انتقال مواد نفتی، آب، نیرو، راههای دسترسی، پراکنش صنایع، جمعیت، و غیره از سوی دیگر مواردی هستند که در انجام این مطالعات نقش اساسی دارند. با انجام این مطالعات با اتخاذ روشهای خاصی نسبت به امتیازبندی گزینههای فرضی اقدام و پس از درجهبندی گزینهها، در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی سایتهای اولویتدار انتخاب میشوند.