سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس بیدی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت مهاب قدس

چکیده:

بیش از نود درصد اعتبار طرحهای عمرانی در مرحله ساخت هزینه میگردد و کیفیت یک پروژه تـا حد زیادی بستگی به این مرحله دارد . لذا ارجاع کار به پیمانکاری که بتواند مرحله ساخت را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر انجام دهد حائز اهمیت است . استفاده از شیوه معمول حداقل قیمت در واگذاری پیمانها باعث ایجاد معضلاتی همچون تبانی پیمانکاران برای ارج اع کار بـه پیمانکـار خـاص و دادن قیمت کمتر از قیمت واقعی انجام کار و به تبع آن مطرح شـدن دعـاوی در طـول پـروژه و نـاتوانی پیمانکار در تکمیل کار شده است . لذا امروزه در کشورهای مختلف روشهای متفاوتی برای ارجاع کار به پیمانکار مطرح شده و مدلهای مختلفی برای انتخاب بهین ه پیمانکاران وجود دارد . در این مقاله به بررسی روشهای مختلف شناخته شده واگـذاری کـار بـه پیمانکـاران شـامل روش کمتـرین قیمتـ و روشهای مختلف اصلاح هزینه و سیستمهای چند پارامتری و سیستمهای پـشتیبان تـصمیم گیـری پرداخته شده است و سعی شده با مقایسه روشهای مختلف با روش ارجا کـار در ایـران مـشکلات م و جود شناسایی و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه گردد .