سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

بهزاد سلمانی – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
شادی نصرالله زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

هدف این مقاله پیشنهاد معیارهایی برای اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران است. برای این منظور ابتدا برخی موضوعات جمع آوری داده های آماری کاربری فناوری های نوین تجاری بررسی شده است. سپس با استفاده از درس هایی که ازعملکرد سازمان های بین المللی و تجربیات کشورهای برگزیده به دست آمده است، چگونه توسعه اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران تحلیل و معیارهایی در این زمینه پیشنهاد شده است. دادههای آماری معیارهای پیشنهادی به تدریج با تاکید بر مرحلهآمادگی تجارت الکترونیکی و در صنایع برگزیده جمع آوری خواهد شد.