به منظور رسیدن به یک رویکرد مشخص و کاربردی و نیز با توجه به محـدودیت تحقیـق بـه لحـاظ زمـان ، بودجـه و…..معیارهـا و شاخص های کیفیت زندگی شهری در عرصه های اصلی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به الزامات و ملاحظات پایه فوق، می توان اهداف تحقیق را به صورت زیر تدوین و ارائه کرد.

  • آشنایی با ابعاد کیفیت زندگی شهری در منطقه ۹ شهر تهران و سنجش این شاخص در بافت فرسوده؛
  • شناسایی مسائل و مشکلات بافت فرسوده منطقه ی موردنظر و بررسی علل آن؛
  •  سنجش کیفیت زندگی در بافت فرسوده از طریق جنبه های ذهنی؛

روش انجام تحقیق

نوع تحقیق کاربردی – بنیادی و روش بررسی آن توصیفی – تحلیلی است، در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات اسـنادی بـا استفاده از روشهای کتابخانه ای از اطلاعات موجود در شهرداری منطقه ۹ شهر تهران، مرکز آمار ایران و سازمان راه و شهرسـازی و سایر نهادهای دخیل استفاده شده، روش تحقیق به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام شده است که در روش پیمایشـی، برداشـت وضع موجود از طریق مشاهده، عکسبرداری و مطالعات محلی صورت پذیرفته و در روش اسنادی نیز از تمامی منابع مکتوب رسـمی در جهت تولید داده بهره گرفته شده است. در هر دو روش، تمامی اجزاء و عناصری که در ویژگی های نوسـازی بافـت فرسـوده بـر شاخص های کیفیت زندگی و کالبدی – فضایی محدوده تاثیر گذار هستند مورد بررسی قرار می گیرد.