سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت الهی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تح
علیرضا ترابی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزما
پیمان عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

در این مقاله، یک معیار برای پیش بینی شکست ترد در قطعات دارای ناچ V شکل نوک نیز تحت بارگذاری مرکب داخل صفحه ای (مود ترکیبی I/II) ارائه می شود که اساس آن بر پایه معیار حداکثر تنش محیطی (MTS) می باشد. نتایج معیار استخراج شده که SV-MTS نامیده می شود، با نتایج حاصل از دیگر معیارهای ارائه شده در این زمینه و همچنین نتایج آزمایش های انجام شده توسط سایر محققین بر روی نمونه های آزمایشگاهی از دو جنس سرامیک و PMMA مقایسه شده و دقت خوب آن نشان داده شده است. به کمک نتایج این معیار که به صورت منحنی های شکست ارائه می شوند، می توان بار شکست و زاویه شروع شکت در این قطعات را پیش بینی نمود.