سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حنیفه ایمانیان – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق جزئیات توسعه یک مدل عددی سه بعدی متوسط در لایه، برای پیش بینی تغییرات مورفولوژی در حوضچه های جزر و مدی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف برای آغاز حرکت ذرات رسوب ارائه شده است برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم، شامل معادلات بقای جرم و ممنتوم برای هیدرودینامیک، معادله انتقال جرم برای بار معلق و معادله بقای جرم برای تغییرات تراز بستر با استفاده از روش تفاضلهای محدود در حالت ضمنی و به صورت سه بعدی متوسط در لایه منقطع سازی شده و برای حل معادلات جبری حاصل از الگوریتم ADI استفاده گردیده است. مدل عددی در برگیرنده معیارهای مختلفی برای شروع حرکت ذرات رسوب شامل معیار شیلدز ۱۹۳۶ معیار کلاهدوزان۱۹۹۹ و معیار زنک ۲۰۰۳ است. به منظور واسنجی مدل عددی از نتایج موجود در ادبیات فنی که شامل مقادیر اندازه گیری شده تغییرات تراز بستر در یک بندرگاه آزمایشگاهی است استفاده گردیده است. نتایج محاسباتی به دست آمده ازمدل عددی با معیارهای مختلف آغاز حرکت ذرات رسوب نشان دهنده آن است که اثرپارامترهای حاصل از غیرماندگاری جریان براثر پارامترهای آشفتگی جریان در شروع حرکت ذرات رسوب در حوضچه های جزر و مد غلبه دارد.