سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مکانیک
مهدی بلالی – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مکانیک

چکیده:

امروزه از لیزرهای با پالس کوتاه به طور گسترده در کاربردهای درمانی استفاده می شود. انتقال انرژی توسط لیزرهای پالسکوتاه در زمان بسیار کوتاهی انجام می شود، که این زمان ممکن است از زمان لازم برای برقراری شرایط تعادل حرارتی بین بافت و خونکمتر باشد. در این صورت نمی توان از تئوری های متداول انتقال حرارت زیستی تعادلی برای شبیه سازی رفتار حرارتی بافت استفادهکرد. در این مقاله دمای شریانی به صورت تابعی از زمان و موقعیت در نظر گرفته شده است و معیارهای کیفی برای تشخیص مجاز بودناستفاده از مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی ارائه شده اند. در نهایت مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی و غیر تعادلی برای یکبافت دارای شبکه مویرگی با استفاده از روش تبدیل لاپلاس حل شده اند.