اطلاعات ماهواره اي پس ازانجام تصحيحات داراي ارزش شده وسودمند مي گردند.با انجام تصحيحات هندسي،اطلاعات ماهواره اي آماده تجزيه وتحليل وبهره برداري مي شود.سنجش از دور داراي دوفرايند اصلي تصويربرداري عامل تفاوتتها وخصوصيات گوناگون اطلاعات ماهواره اي است .لازمه تصويربرداري برخورد انرژي ازمنبع توليد نوري بااشياء وپديده هاي سطح زمين است وخورشيد بزرگترين منبع توليد انرژي است .انتقال انرژي به زمين  به صورت امواج الکترومغناطيسي صورت مي گيرد، درعمل بسياري از امواج با برخورد به جو تحليل رفته و در نتيجه انرژي خورشيد در محدوده خاصي از طيف الکترومغناطيسي به سطح زمين مي رسد.ثبت و اندازه گيري امواج الکترومغناطيسي معکس شده ازسطح زمين به وسيله سنجنده هايي که برسکويي تعبيه شده اند انجام مي شود.

سنجنده هاي دورکاري، براساس منبع انرژي به دو دسته فعال وغيرفعال تقسيم مي شوند که سنجنده هاي فعال با منبع انرژي مصنوعي مانند رادار وسنجنده هاي غير فعال با منبع انرژي طبيعي(خورشيد)مانند دوربين عکسبرداري واسکنرها هستند.سنجندهاي تصويربرداري متعدد مي باشند که انواع متداول آنها عبارت اند از:سيستم هاي عکسبرداري ،اسکنر،چندطيفي، ويديکون ،اسلار و سيستم هاي ميکروويو غيرفعال .ماهواره هاي مطالعه زمين سه گونه اند؛دسته اي به مطالعه فيزيک زمين ، گروهي به بررسي هاي هواشناسي وبخشي به مطالعه منابع طبيعي مي پردازند. [١٢]

با توجه به  فوايد استفاده از طول موجهاي مختلف و درک اين واقـعيت کـه استفاده از طـول موجهاي مختلف امکان تشخيص و تفکيک عوارض موجود درسطح زمين را افزايش ميدهد،ضرورت توسعۀ دانـش فـني سـنجش از  دور  چندطيفي  مورد توجه بيشتري قرار گرفت .در ضمن ،نظر به محدوديت منابع زميني واحساس نـياز مـبرم به مديريت بهينه اين منابع وآگاهي دائم از وضعيت آنها که غالبا تغييرپذيري زيادي را در واحد زمـان از خـود نـشان ميدهند،زمينه هاي لازم براي اجراي تحقيقات وسيع به منظور توسعۀ  سنجش  از  دور ماهواره اي در دو دهه ١٩٦٠ و ١٩٧٠ فراهم آمـدواستفاده از تصاوير ماهواره اي براي توسعه منابع طبيعي براي اولين باردر سال ١٩٧٢ با پرتاب اولين ماهواره آمريکايي به  نام ماهواره تکنولوژي منابع زميني  ( ERTS) آغاز گرديد

.اين ماهواره بعدا به لندست -١ تغيير نام يافت . در سالهاي بعد کشورهاي ديگر ماهواره هاي ديگري با قدرت تفکيک  هاي  مکاني،  زماني  و  طيفي  بهتر  به  فضا  پرتاب  نمودند  .بيشترين  تصاويري  که  درکشاورزي  مورد  استفاده  قرار  ميگيرند تصاويرIKONOS,LANDSAT,SPOT ودربعضي مواقع اطلاعات داده هاي NOAA مي باشد.نقشه هاي تهيه شده ازاين تصاوير در مقياس يک ميليونيم تاپانصد هزارم بوده است . [١٠]به طورکلي،ميتوان گفت که ضرورت بررسي وارزيابي مداوم منابع طبيعي و کشاورزي و همچنين منابع زمـين شناختي و مـعادن موجود،مـهمترين انگيزه هاي لازم را براي توسعۀ  سنجش از دور ماهواره اي جهت تهيه تصاوير رقومي از سطح زمين ،فراهم کرده است .[ ١٢]