چارچوب گزارش

در این قسمت مفاهیم مرتبط با گزارش و گزارش نویسی شرح داده میشود. ۱-۳-۶ گزارش و گزارش نویسی گزارش به معنی به جای آوردن، انجام دادن، اظهار نظر کردن، در میان نهادن و شرح و تفسیر کردن کرد و نظم بخشید که هدف مورد نظر را در کوتاهترین زمان و با سادهترین کلام به دست اورد. هدف نویسنده گزارشی، قادر باشد تصویری روشن از فکر و هدف خود را در ذهن خواننده ترسیم نماید. قبل از این که تصمیم به تدوین گزارش بگیرید باید بدانید که گزارش را برای چه شخصی یا اشخاصی تهیه می کنید. در واقع چه کسی یا کسانی، بر اساس گزارش نوشته شده تصمیم گرفته و اقدام خواهند کرد. دانستن افکار، تمایلات، خلق و خوی، تحصیلات، تجربیات و نحوه تصمیم گیری خواننده گزارش برای تهیه کننده گزارش بسیار مهم است. زیرا با آگاهی از مسائل فوق می توانید گزارش خود را به شکلی تهیه کنید که رسیدن به هدف را سریع تر و مطمئن تر کند. دراغلب اوقات شروع کننده یک مکاتبه خود پژوهشگر یا دانشجو است، لذا باید بداند که چه نتایجی را انتظار دارد، و چه کسی اقدام خواهد کرد. در گزارش می تواند به یکی از این دو شکل زیر انجام شود: هنگامی که از دانشجو خواسته می شود که یک گزارش تهیه کنید، میتواند این خواسته را به یک سؤال تبدیل نماید. مثلا استاد راهنما و یا مشاور پایاننامه از او خواستهاند گزارشی از نحوه ورود حجم زیاد دادههای خود به نرم افزار مورد استفاده تهیه کند. او باید برای شروع به نوشتن کلیه سؤالاتی که احساس می کند در تهیه گزارش بهتر به او کمک میکند را درنظر بگیرد. در این حالت سئوالی که دانشجو باید طی گزارش به آن پاسخ دهد و به عبارت بهتر هدف اصلی گزارش است شکل می گیرد. وقتی فکر می کند سؤال را به طریق صحیح تنظیم کرده است، باید خود را به جای خواننده اصلی گزارش گذاشته، و اگر به نتیجه مثبت رسید، شروع به تدوین نماید، در غیر این صورت سؤال خود را باید اصلاح کند. دانشجو برای ارائه ی نتایج و کارهای انجام شده از پیشرفت کار خود گزارشی می نویسد. در این صورت خیلی مهم است که دانشجو مسأله را به عنوان یک سؤالی که از خواننده باید بپرسد، عبارت بندی کند؛ یعنی، باید متوجه باشد چون مدتی راجع به مسأله فکر کرده و مطالب زیادی برای گفتن دارد، ممکن است بیش از حد مطلب را طولانی کند، و یا به دلیل آگاهی های خود از بکارگیری ادله لازم و مناسب خودداری نماید. پس از آنکه مفهوم گزارش نویسی روشن شد و با کلیات مربوط به گزارش نویسی آشنا شدید، اکنون به مراحل چهارگانهای پرداخته میشود که هر گزارشی از مرحله تکوین فکر خام تا مرحله تجسم و تبلور آن به شکل مکتوب از سر می گذراند.

مراحل چهارگانه گزارشی نویسی عبارتند از:

– مرحله برنامه ریزی، تدارکات و تهیه مقدمات.

– مرحله تنظیم و سازماندهی گزارش،

– مرحله نگارش،

– مرحله تجدید نظر و اصلاح و تهیه متن نهایی. در ادامه برخی از گزارشهای دانشگاهی از قبیل گزارش کار آزمایشگاه و گزارش کارآموزی مورد بحث قرار می گیرند.