سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

منصوره عقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدحسین سلیمی نمین – دانشیار مهندسی صنایع و رئیس مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه در بازار رقابتی محصول و خدمات شاهد ظهور مسایل تازهای نظیر لزوم شناخت علایق مشتری و درک تحولات بازار، نقش بسیار مهم تبلیغات، استفاده از سیاستهای خاص و برنامهریزی صحیح برای تداوم حضور و موفقیت در بازار میباشیم که گاه بکارگیری یک ترفند ساده ولی حسابشده منجر به حذف و یا رشد چشمگیر یک تولیدکنندۀ محصول یا ارائهدهندۀ خدمت میشود. لذا لازم است در چنین محیطی به مسایل نو و جدید اندیشید، به نوآوری دست زد و با بکارگیری آنها نقش مؤثرشان را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد تا از این طریق علل و شیوههای موفقیت و بقا در بازار روشن گردد. این مقاله به بررسی برخی از جدیدترین مفاهیم و مباحث مطرح شده در ارتباط با بازار محصول و خدمات میپردازد. نمونههایی از این مفاهیم عبارتند از : رویکرد نوین ناب- چابکLeagile) در زنجیرۀ عرضه محصول، مفهوم باشگاه مشتری customer clubs) بازاریابی صنعتی و مفهوم رضایت مشتری در بازارهای صنعتی در مقایسه با مشتریان بازارهای مصرفی، استفاده از نظام الکترونیک در ارائه محصول و خدمات، تمرکز بیشتر بنگاهها به فعالیتهای پایین-دستی تا فعالیتهای اقتصادی که در طول سیکل تولید ایجاد می- شود، بازاریابی رابطهای؛ و ارائه برنامه هدفگذاری برای دستیابی به نوآوری همچنین مقاله به ارائه نمونه شاخصهای منتخب نوآوری در حوزۀ ارائه محصول و خدمات؛ و شاخصهای سنجش میزان موفقیت این نوآوریها میپردازد