سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
شهره محمدی – دانشجو دکتری مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حبیب اله بیات – هیئت علمی دانشکده عمران-محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
تخلخل از دیرباز پارامتری ثابت برای یک نوع خاک مفروض با بافت (Texture) و ساختار (Structure) ثابت تلقی می شده است. اگرچه این مفهوم در خاک خشک کاملاً منطقی و اثبات شده می باشد، لیکن اگر در مسائلی که جریان یک سیال(همچون آب) در خاک هم مطرح می باشد (Seepage cases) تخلخل تحت تاثیر جریان سیال در خلل و فرج خاک دیگر نمی تواند همان مفهوم ثابت درشرائط خشک را داشته باشد. در این مقاله مفهوم تابع تخلخل برای خاک های اصطکاکی که جریانی از سیال در آنها برقرار باشد، با شرط ثابت بودن اسکلت صلب خاک، مورد بحث قرار می گیرد، یافته های آزمایشگاهی ای که تائید کننده تغییرات تخلخل در مصالح دانه ای شکسته و مصالح دانه ائی غلطیده با بافت و ساختار ثابت می باشد، ارائه شده و معادله ای که تخلخل خاک های اصطکاکی را به عنوان تابعی از سرعت نشت (Seepage Velocity) بیان می دارد، بحث گردیده است. پژوهش حاضر نشان داده است که معادله استفنسن برای تخمین سرعت واقعی جریان در خاک های اصطکاکی که در آنالیز اینرسی، نیروی نشت و.. کاربرد دارد اعتباری موردی داشته و به طور فراگیر برای تمامی مسائلی مطرح در مهندسی ژئوتکنیک قابلیت تعمیم ندارد.