سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ندا صحبت لو – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات گروه معماری زنجان ایران
زهره ترابی – استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان گروه معماری زنجان ایران نویسنده مسئول

چکیده:
این مقاله باهدف مطالعه و تحلیل چگونگی تجلی مفاهیم زیبایی و زیبایی شناسی باایجادفضاهای منعطف درطراحی معماری وطراحی فضاهای اموزشی نگاشته شده است میل و کشش بسوی زیبایی درنهاد انسان به ودیعه گذاشته شده است و ادمی بذات درجستجوی زیبایی و کمالست دراین بین یکی ازعرصه های تجلی و بروز مفاهیم زیبایی شناسی و نوع اندیشه ها و ایده های زیبایی شناسانه معماران دراین زمینه اثارافرینشی معماری آنهاست معمارعارف وسالک باالهام ازعناصروموضوعات ماورایی درمقوله زیبایی همواره به نوعی درپی خلق معماری ای برگرفته ازافق های ماورایی و قدسی زیبایی است دراین پژوهش طراحی فضاهای منعطف و چندعملکردی باکارکرد اموزشی به عنوان روشی درجهت ترسیم و درک و شهود این مقوله معرفی شده است مفهوم زیبایی شناسی ازدومنظرزیبایی محتوا باطنی و زیبایی کالبدی فضای معماری قابل تحلیل است روش این تحقیق تحلیلی کاربردی ترکیبی و اینده نگر است که بااستفاده ازروش مصاحبه بازوابزار پرسشنامه و نظر خواهی تصویری تدوینگرداوری شده است چارچوب نظری تحقیق براین اصل استوار است که ایده ها و روشهای طراحی خلاقانه و پویابرگرفته ازروشهای طراحی معماری منعطف نقشی کاربردیدرجهت افرینش زیبایی و زیبایی شناسی درمعماری دارد با امید به این که این پژوهش گامی موثر درجهت شناخت و بررسی موضوع برداشته و برغنای آن بیفزاید