سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی بقایی –

چکیده:

در همه روشهای ارزیابی کمی ریسک، اعداد بدست آمده بزرگیو کوچکی ریسک را نشان می دهند. اما این اعداد بدون معیاری که مقبولیت یا عدم مقبولیت آنها را معینسازد مفهود آنچنانی ندارند. در این مقاله سعی شده تا در ابتدا مفاهیم ابتدایی مورد استفاده در معیارهای ریسک معرفی شوند. سپس روابط بین این مفاهیم و در نهایت استانداردهای معین کننده ریسک قابل قبول ارائه شده اند. تفاوت بین ریسک قابل قبول و ریسک قابل تحمل و همچنین بستگی شدید این تعاریف به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه بررسی شده است. در پایان نتیجه گرفته شده که وضع استانداردها در هر کشور باید با شرایط خاص آن کشور و ارزش اقتصادی جان انسانها در آن کشور انجام شود. زیرا وضع قوانین سختگیرانه باعث رکود اقتصادی و جلوگیری از توسعه صنعت می شود.