مقاله مفهوم موفقيت تحصيلي و عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانش آموختگان خارج از كشور: مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۹۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مفهوم موفقيت تحصيلي و عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانش آموختگان خارج از كشور: مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله دانشجوي اعزام به خارج
مقاله علوم پزشکي
مقاله دانش آموخته خارج از کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان الهام
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاهي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: پورخانداني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: پورخانداني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ساساني پرديس
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري نسب شيما
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اهميت بسيار زياد اعزام دانشجو به خارج براي ادامه تحصيل در حدي است که حتي كشورهاي پيشرفته جهان نيز از آن بي نياز نيستند. اين تحقيق با هدف بررسي ديدگاه دانش آموختگان بورسيه خارج از کشور در مورد مفهوم موفقيت تحصيلي و مصاديق آن و عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه کيفي، ۱۱ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمان که دانش آموخته دانشگاه هاي خارج از کشور بودند، شرکت کردند. طي يک مصاحبه باز در خصوص معيارهاي سنجش موفقيت تحصيلي و همچنين عوامل موثر بر آن از افراد مذکور نظرخواهي شد.
يافته ها: از مهم ترين مصاديق موفقيت تحصيلي در زمينه کميت تحصيل، شرکت در همايش ها و کنفرانس ها؛ در زمينه کيفيت تحصيل، ميزان کارايي مطالب فراگرفته شده و در زمينه مطالب جنبي فراگرفته شده، يادگيري مطالب علمي تخصصي از اهميت بيشتري برخوردار بودند. همچنين مصاحبه شوندگان تاکيد بسيار زيادي بر عوامل فردي شامل شخصيت، خانواده، مسايل اقتصادي، داشتن دانش تخصصي در رشته مورد مطالعه و مهارت هاي لازم در خصوص زبان دانشگاه محل تحصيل و همچنين شرايط دانشگاه محل تحصيل، به ويژه استاد راهنما و رشته و موضوع تحقيق داشتند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به نظر مي رسد مصاديق موفقيت تحصيلي گسترده بوده و با اندازه گيري صرف يك يا چند مورد از آن نمي توان فرد را موفق دانست. در اين مورد بايد به طول مدت تحصيل، ميزان توليدات علمي و كيفيت آنها، ميزان مراودات علمي و همچنين كاربرد مطالب فراگرفته شده توسط وي اشاره نمود.