مقاله مفهوم و آثار اقتصادي حقوق مالکيت: رويکرد نهادگرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: مفهوم و آثار اقتصادي حقوق مالکيت: رويکرد نهادگرايي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق مالکيت
مقاله حفاظت
مقاله انباشت سرمايه هاي فيزيکي
مقاله انساني و اجتماعي
مقاله پس انداز
مقاله کارايي اقتصادي
مقاله تخصيص بهينه منابع
مقاله فعاليت هاي رانت جويي
مقاله رشد و توسعه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رناني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دلالي اصفهاني رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با هدف نشان دادن اهميت تحليل هاي اقتصاد نهاد گرايي، به عنوان يک تحليل مکمل در تجزيه و تحليل مسايل اقتصادي، به بررسي مفهوم و آثار اقتصادي حفاظت از حقوق مالکيت پرداخته است. براي رسيدن به اين هدف، ضمن ارايه تعاريف متعدد از حقوق مالکيت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکيت باعث انباشت سرمايه هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي، افزايش پس انداز، افزايش کارايي اقتصادي، تخصيص بهينه منابع، کاهش فعاليت هاي رانت جويي خصوصي و دولتي و در نهايت تسريع رشد و توسعه اقتصادي و در يک کلام بهبود عملکرد اقتصادي مي شود. درباره مسووليت حفاظت از حقوق مالکيت نيز مي توان اين نتيجه را گرفت که نظام اقتصادي جامعه و وضعيت اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن، راهبرد بهينه حفاظت از مالکيت را تعيين مي کنند.