مقاله مفهوم پردازي بين المللي کردن برنامه درسي در آموزش عالي؛ ابعاد و روندها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: مفهوم پردازي بين المللي کردن برنامه درسي در آموزش عالي؛ ابعاد و روندها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي آموزش عالي
مقاله بين المللي کردن برنامه درسي
مقاله بين المللي کردن مطالعات برنامه درسي
مقاله بين المللي کردن حرفه برنامه درسي
مقاله جهاني شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديباواجاري طلعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بين المللي کردن برنامه درسي (IOC) مفهومي جديد و در حال تحول است که به طور ويژه از اوايل قرن بيست ويکم در ادبيات برنامه درسي مورد توجه قرار گرفته است. عليرغم اهميت و جايگاه چنين ايده اي، برداشت ها و تفسيرها از اين واژه در بسياري از ممالک به ويژه ايران توأم با ابهام، سردرگمي و عدم شفافيت است. مقاله حاضر در راستاي بررسي اين مفهوم در ادبيات برنامه درسي تلاش کرده تا برداشت هاي مختلف از اين واژه و حدود و دامنه آنها را مفهوم پردازي کرده و در اين راستا ۳ برداشت متفاوت از IOC تحت عنوان بين المللي کردن دروس و رشته هاي دانشگاهي، بين المللي کردن رشته مطالعات برنامه درسي و بين المللي کردن حرفه برنامه درسي را شناسايي و معني مؤلفه هاي آنها را معرفي کند.
نتيجه گيري: توجه به توسعه دانش، مهارت و ارزش هاي بين المللي در برنامه هاي موجود دانشگاه به منظور افزايش سواد بين المللي دانشجويان ضروري است و اشاعه برنامه هاي درسي دانشگاهي به فراتر از مرزهاي جغرافيايي و تجاري سازي برنامه درسي و محصولات آن لازم به نظر مي رسد.